Referanser

Case: Larvik kommune

Legionellasikring av Larvik sykehjem

Larvik Kommune, med sine i overkant av 47 000 innbyggere, eier og drifter til sammen 11 sykehjem fra Helgeroa og Stavern i sør til Svarstad nord i kommunen.

I 2016 startet driftsorganisasjonen å systematisere arbeidet med legionellasikring av kommunens sykehjem.

Daværende rutiner med termisk behandling og klorbehandling av dusjhoder var lite effektivt på grunn av lav tilgang på varmtvann over 70 grader og svært arbeidskrevende prosedyrer når alle tappepunkt skulle behandles. I tillegg var oppfølging med risikovurderinger og systematisk prøvetaking ikke implementert.

Larvik Kommune, Eiendom og Teknisk drift gikk derfor ut med et anbud på legionellasikring der man ønsket å automatisere legionellasikringen slik at termisk behandling ble overflødig og at krav i forskrift om miljørettet helsevern ble møtt.

Viktige kriterier i anbudet var:

  • Pris (både på innkjøp og driftskostnader)
  • Type teknologi (teknisk løsning)
  • Miljø (kjemikaliefri desinfeksjon dersom hensiktsmessig og mulig)
  • Tilbyders kompetanse innenfor regelverket, risikovurderinger, prøvetaking og analyse
  • Service og oppfølging
  • Utstyr godkjent av Mattilsynet

Etter nøye vurdering av flere innkommende tilbud, falt valget av leverandør på Enwa AS.

«Enwa AS var den av tilbyderne som møtte vår spesifikasjon best. De kunne tilby en totalpakke, med kjemikaliefri desinfeksjon, risikovurderinger, prøvetaking og opplæring av driftspersonell til den beste prisen» uttaler Svein Morten Sørensen, Bygg koordinator ved avd. Eiendom og Teknisk Drift.

Mot slutten av 2016 ble det undertegnet en kontrakt på 2 år med opsjon for ytterligere forlengelser på ett år av gangen.

Enwa startet umiddelbart med kartlegging og risikovurdering av alle de 11 byggene som avtalen omfattet. Det ble gjennomført en risikoanalyse og tatt vannprøver for å finne status til byggene med tanke på legionellasikring, i tråd med anbefalingene i Legionellaveilederen fra Folkehelseinstituttet.

I to av byggene ble det funnet høye konsentrasjoner av legionella, både på varm og kald side. Det ble umiddelbart satt i gang nødvendige tiltak, og på rekordtid ble det levert 2 stk. Enwa Apurgo sølv- og kobber ioniseringsanlegg.

Hensiktsmessig å stenge

«Grunnen til at denne strategien ble valgt var at denne typen behandling vil gi en hurtig effekt nedstrøms der legionella og bio-film blir fjernet. Det var ikke hensiktsmessig eller sikkert nok for beboere å stenge hele bygget for å behandle rørnettet med høydose kjemikalier. Dette var den sikreste og mest hurtigvirkende «langtidssaneringen» som var mulig å gjennomføre », sier Torkjel Solheim, bioingeniør og produktansvarlig i Enwa Support AS.

I ettertid har det blitt tatt regelmessige vannprøver av byggene for å kontrollere at man har akseptable konsentrasjoner av legionella. Etter noe tid, ble det målt svært lave konsentrasjoner av kimtall (totalt bakterieantall) og negative legionellaprøver.

På de resterende 9 byggene ble det valgt å installere Enwa h2oTitanium AOP. Denne typen anlegg ble satt på vanninntaket på alle bygg og desinfiserer alt vann inn på bygget.

«Larvik kommune var klare på at de ønsket en mest mulig miljøvennlig løsning, og siden denne teknologien benytter oksidasjon med OH-radikaler i kombinasjon med UV-bestråling uten å tilsette eller danne kjemikalier, var dette den foretrukne løsningen på bygg uten et legionellaproblem.»

Trygg og effektiv måte

Dersom bygget ikke har et legionellaproblem eller er et nybygg, vil dette være en trygg og effektiv måte å sikre seg mot legionella på. Anlegget dimensjoneres etter maks flow og vil i tillegg til å drepe legionellabakterien, også eliminere mikrober som danner bio-film samt andre sykdomsfremkallende mikrober som e-coli, giardia og coliforme bakterier. I forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3A, er det et krav om å hindre spredning av legionella via aerosol.

Legionellaveilederen fra Folkehelseinstituttet gir gode råd om hvordan dette arbeidet skal gjøres. Det er viktig å ta utgangspunkt i en risikovurdering av hvert enkelt bygg. Basert på hva denne risikovurderingen viser, gjennomføres det tiltak (som for eksempel justering av temperaturer, sikring av god flow både på varm og kald side, installasjon av automatisk legionellasikring mm.)

For å kunne fastslå om tiltakene fungerer, anbefales det å ta regelmessige (4 ganger per år) vannprøver for å verifisere status til bygget. Det analyseres da på kimtall (totalt bakterieantall) og legionella. Ved et eventuelt tilsyn fra helsemyndigheter vil det være fokus på disse 3 områdene.

«Med utarbeidet risikovurdering for alle våre sykehjem og installerte automatiske legionellasikringssytem, mener vi å ha god kontroll på dette området. Vi har redusert kostnader i form av tidsbruk og energiforbruk, og følger opp alle bygg med regelmessig prøvetaking. Dette sikrer våre eldre mot legionellasmitte på en miljøvennlig måte i tråd med offentlige krav og anbefalinger» avslutter Svein Morten Sørensen i Larvik kommune.

Last ned PDF av artikkelen

Larvik valgte Enwa

Larvik kommune, eiendom og teknisk drift, gikk ut med et anbud på legionellasikring der man ønsket å automatisere legionellasikringen slik at termisk behandling ble overflødig og at krav i forskrift om miljørettet helsevern ble møtt. Etter nøye vurdering av flere innkommende tilbud, falt valget av leverandør på Enwa AS.